Anykščių menų centras | Anykščių menų centras ieško komandos nario! 

Anykščių menų centras ieško komandos nario!

05 Bir Anykščių menų centras ieško komandos nario!
Print Friendly, PDF & Email

Siūlome darbą nepilnu darbo krūviu Koplyčios –  Pasaulio anykštėnų kūrybos centro kuratoriui (pagal terminuotą darbo sutartį).

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintą humanitarinių mokslų studijų srities arba socialinių mokslų studijų srities teisės, vadybos ir verslo, viešojo administravimo srities išsilavinimą;
 2. ne žemesniu kaip Bl kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių);
 3. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir poįstatyminius teisės aktus, Centro tikslus ir strateginius uždavinius, norminių dokumentų, reglamentuojančių Centro veiklą, reikalavimus, saugos darbe ir priešgaisrinės saugos taisykles;
 4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos kultūros politikos nuostatomis, Anykščių rajono savivaldybes kultūros bei turizmo sklaidos ir plėtros procesais;
 5. išmanyti renginių organizavimo, projektų rašymo metodiką;
 6. turėti bazines kompiuterinio raštingumo žinias.

Koplyčios – Pasaulio anykštėnų kūrybos centro kuratorius vykdo šias funkcijas:

 1. tvarko visą Pasaulio anykštėnų bendrijos dokumentaciją, vykdo susirašinėjimą su Pasaulio anykštėnais skatina burtis ir kurtis naujus kraštiečių sambūrius, padeda jiems organizuoti savo veiklą ir ryšius su Anykščiais,;
 2. rengia Pasaulio anykštėnų bendrijos valdybos ir Anykščių kolegijos posėdžius, organizuoja Anykščių kolegijos veiklą bei prižiūri Pasaulio anykštėnų namų ekspoziciją ir organizuoja šių namų veiklas;
 3. tvarko kūrybinį bei meninį pasaulio anykštėnų palikimą, renka, sistemina, analizuoja, ruošia leidybai medžiagą apie menininkus, mokslininkus anykštėnus, garsių anykštėnų mokslinius ir meninius pasiekimus;
 4. rengia anykštėnų kūrybos parodas, koncertus, susitikimus, rengia informacinius pranešimus apie renginius;

5.buria bendrai veiklai Pasaulio anykštėnų aktyvą, koordinuoja ryšius tarp įstaigos ir bendruomeninių institucijų;

 1. rengia kultūrinės veiklos projektus papildomam finansavimui;

Koplyčios – Pasaulio anykštėnų kūrybos centro kuratorius pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas iš intervalo: 4,78 – 11,55

Pretendentai tiesiogiai, el. paštu ( sakralinis@gmail.com) arba registruotu laišku iki 2020 m. birželio 15 d. (įskaitytinai) Anykščių menų centrui  Vilniaus  g. 11, Anykščiai  turi pateikti šiuos dokumentus:

Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.

Gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba.

Užsienio kalbos mokėjimo pažymėjimas būtų privalumas.

Į pokalbį kviesime atrinktus kandidatus.

Pokalbis vyks birželio 17 d. Anykščių menų centre.

 

Informaciją teikia direktoriaus pavaduotoja Rita Babelienė, 8 381 54432, 8 686 47096; el. p. sakralinis@gmail.com