Anykščių menų centras | Ieškome komandos nario! 

Ieškome komandos nario!

26 Rgs Ieškome komandos nario!
Print Friendly, PDF & Email

Siūlome darbą kultūrinės veiklos vadybininkui

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintą humanitarinių mokslų studijų srities arba socialinių mokslų studijų srities teisės, vadybos ir verslo, viešojo administravimo srities išsilavinimą;
 2. Ne žemesniu kaip Bl kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių);
 3. Išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir poįstatyminius teisės aktus, Centro tikslus ir strateginius uždavinius, norminių dokumentų, reglamentuojančių Centro veiklą, reikalavimus, saugos darbe ir priešgaisrinės saugos taisykles;
 4. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos kultūros politikos nuostatomis, Anykščių rajono savivaldybes kultūros bei turizmo sklaidos ir plėtros procesais;
 5. Išmanyti renginių organizavimo, projektų rašymo metodiką;
 6. Turėti bazines kompiuterinio raštingumo žinias.

Kultūrinės veiklos vadybininkas vykdo šias funkcijas:

 1. Atsako už vientiso Centro įvaizdžio sukūrimą, vidinę ir išorinę informacijos sistemą;
 2. Administruoja Centro interneto svetaines bei socialinius tinklus;
 3. Rūpinasi Centro reklama ir informacija;
 4. Rengia Centrą populiarinančius leidinius, bukletus, katalogus, suvenyrus;
 5. Organizuoja viešuosius pirkimus;
 6. Centro lankytojams pristato muziejų ir jame esančias kolekcijas;
 7. Rengia kultūrinės veiklos projektus papildomam finansavimui.

Kultūrinės veiklos vadybininko pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas iš intervalo: 3,4 – 10,5

Pretendentai tiesiogiai, el. paštu (sakralinis@gmail.com) arba registruotu laišku iki 2019 m. spalio 10 d. (įskaitytinai) Anykščių menų centrui Vilniaus  g. 11, Anykščiai turi pateikti šiuos dokumentus:

 • Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
 • Gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba.
 • Užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją (-as).

Į pokalbį kviesime atrinktus kandidatus.

Pokalbis vyks spalio 14 d. Anykščių menų centre.

 

Informaciją teikia direktoriaus pavaduotoja Rita Babelienė, 8 381 54432, 8 686 47096; el.p. sakralinis@gmail.com